Statut stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Starołęka od-nowa zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 2019r. poz. 713, dalej jako Prawo o stowarzyszeniach) oraz niniejszego statutu.

§2.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz posiadającym osobowość prawną.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Poznań ul. Żywiecka 12, 61-344 Poznań.

§ 4.

Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz na pracy pracowników zatrudnionych na podstawie prawnie przewidzianych umów.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§ 6.

Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.

§ 7.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 8.

Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ  II.
CELE STOWARZYSZENIA

§ 9.

Cele Stowarzyszenia obejmują:

 1. rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury i tradycji narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego;
 2. wspieranie rodziny, działalności charytatywnej, działalność na rzecz seniorów i osób w wieku emerytalnym, działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 3. podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury, poprawienia komunikacji oraz transportu Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo;
 4. podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody oraz poprawienia jej stanu na obszarze Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo;
 5. zabieganie o poprawę jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo;
 6. prowadzenie proekologicznych działań na terenie Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo;
 7. ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. ścisłą współpracę z organami Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi, samorządami, związkami wyznaniowymi, organizacjami religijnymi, środowiskami i instytucjami kultury, edukacji, nauki, oraz regionalnymi, gospodarczymi, sportowymi, turystycznymi i innymi w kraju i zagranicą, zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
 2. animowanie kontaktów i wymiany kulturalnej, naukowej, turystycznej, sportowej z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej;
 3. organizowanie wystaw, warsztatów, plenerów, konkursów, pokazów, aukcji plastycznych, muzycznych, fotograficznych, filmowych, historycznych, literacki, teatralnych;
 4. organizowanie koncertów, festiwali, przeglądów;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie kultury, nauki i oświaty, promocji i ochrony zdrowia;
 6. kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe różnych grup zawodowych i społecznych;
 7. usługi badawcze, kulturalne, oświatowe, wydawnicze, edytorskie, prasowe i reklamowe;
 8. organizowanie obozów, kolonii, imprez turystycznych i rekreacyjnych, czasu wolnego;
 9. organizowanie działalności edukacyjnej, profilaktycznej w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym działalność placówek socjoterapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych w tym osób uzależnionych oraz ich rodzin;
 10. gromadzenie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia oraz na rozwój regionalnych, kulturalnych, oświatowych, naukowych, zdrowotnych, sportowych i turystycznych inicjatyw społecznych;
 11. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem lokalnych, wojewódzkich samorządów oraz władz państwowych;
 12. wspomaganie organizacji społecznych, stowarzyszeń, instytucji zgodnie z celami Stowarzyszenia;
 13. organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych  promujących sztukę regionalną i unikatowe umiejętności i zawody artystyczne;
 14. wspieranie, organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej, wydawniczej dotyczącej ochrony środowiska naturalnego i postaw proekologicznych;
 15.  organizowanie i prowadzenie placówek muzealnych, izb tradycji i pamięci, galerii i salonów wystawienniczych;
 16. organizowanie zbiorowych petycji do organów Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 17. organizowanie zgromadzeń publicznych,
 18. Rozwijanie innych form działalności służących realizacji celów regulaminowych
 19. Podejmowanie innych przedsięwzięć proekologicznych dotyczących Osiedla Starołęka Minikowo-Marlewo
 20. Udzielanie porad prawnych w zakresie celów Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

 Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 12.

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 13.

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
 2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 14.

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.
 2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.
 3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno-szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych.
 4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia oraz wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 15.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
 2. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
 3. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
 4. otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno – szkoleniowych Stowarzyszenia na warunkach preferencyjnych;
 5. otrzymywania stypendiów i innych form pomocy w rozwoju zawodowym;

§ 16.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17.

Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka – bez czynnego i biernego prawa wyborczego – i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 18.

 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. zgonu członka;
 2. skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu;
 3. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
 5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia;

§ 19.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 20.

Władze Stowarzyszenia tworzą:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§ 21.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 22.

Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
 2. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
 3. ustalanie wysokości składki członkowskiej;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej  i wydawniczej i reklamowej;
 5. podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych sprawach dla Stowarzyszenia sprawach nieuregulowanych statutem;
 6. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej;
 7. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;
 8. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 9. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi po upływie kadencji;
 10. rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 23.

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej raz w roku.

§ 24.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy;
  b) na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
  c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25.

Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem.

§ 26.

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

ZARZĄD

§ 27.

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób.
 3. W skład Zarządu wchodzi Prezesa Zarządu, Wiceprezes oraz Skarbnik  wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 4. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu (przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia).
 5. Podziału funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
 6. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 28.

Do uprawnień Zarządu należy:

 1. organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
 2. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, a nieuregulowanych statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 5. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 29.

Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa łącznie z Skarbnikiem. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 30.

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 31.

Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku.

 § 32

 1. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 2. Zasady wynagradzania członków zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

KOMISJA REWIZYJNA

§ 32.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 33.

 Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
 2. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
 3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
 4. sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków;
 5. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 34.

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

§ 35.

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd, a w przerwie między posiedzeniami Zarządu przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje upoważniony członek Zarządu.

ROZDZIAŁ V.
FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 36.

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej i dotacji państwowych.

§ 37.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 38.

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 39.

 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z rzeczy ruchomych i nieruchomości.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu.

§ 40.

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu: Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ VI.
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 41.

 1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczy członków.
 2. Uchwalenie zmian statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach+